Sve o godišnjem porezu na dohodak građana

Utvrđivanje i naplata godišnjeg poreza na dohodak građana

Prema odredbi člana 109. Zakona, godišnji porez na dohodak građana utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ (prema prebivalištu poreskog obveznika), i to na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su značajni za utvrđivanje poreske obaveze.

Treba imati u vidu to da prema članu 55. Stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poresko rešenje o utvrđivanju poreza u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz evidencije nadležnog organa, podataka iz poreske prijave, izmenjene poreske prijave, a po potrebi i na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija Poreskog obveznika.

Ako se u postupku donošenja rešenja utvrdi da podaci iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija ne odgovaraju stvarnom stanju, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu procene poreske osnovice, na način utvrđen u odredbama čl. 58. do 60. Zakona.

Rok za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Poreski obveznik dužan je da porez utvrđen u rešenju poreskog organa plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana.

Način dostavljanja poreskog rešenja

Prema članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ako se dostavljanje rešenja vrši lično, rešenje se smatra dostavljenim danom prijama rešenja od strane poreskog obveznika ili ovlašćenog lica, što se potvrđuje njegovim potpisom, ako se dostavljanje rešenja vrši preko pošte, rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje.