Sve o godišnjem porezu na dohodak građana

Šta kada je obveznik godišnjeg poreza na dohodak nerezident?

Nerezident je svako fizičko lice koje ostvaruje dohodak u Republici Srbiji a ne ispunjava uslove da bude rezident.

Poreski obveznik – nerezident je u obavezi da podnese poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje je ostvario a za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku. Poresku prijavu nerezident podnosi filijali Poreske uprave na čijoj teritoriji je ostvario prihode, odnosno prema mestu boravišta poreskog obveznika. Porez koji je nerezident platio po ovoj poreskoj prijavi, kao i svi plaćeni porezi po odbitku, smatra se kao konačno utvrđena poreska obaveza.