Sve o godišnjem porezu na dohodak građana

Lični odbici za izdržavane članove porodice (-15%)

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke po osnovu kojih se umanjuje dohodak za oporezivanje, najviše do 50%, za sebe i izdržavane članove svoje porodice.

Ko se sve smatra članom porodice

Članu 10. stav 1. Zakona kaže sledeće:

Izdržavani članovi porodice

Član 10.

Izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledeća lica koja obveznik izdržava:

 1. maloletna deca, odnosno usvojenici;
 2. deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
 3. unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom;
 4. bračni drug;
 5. roditelji, odnosno usvojioci.

Članom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika. Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može da ostvari / iskoristi samo jedan obveznik, kaže član 88 stav 3 Zakona:

Za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu. Ukupan iznos ličnih odbitaka iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje. Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.“


U poresku prijavu PPDG-2R upisuju se sledeći podaci o izdržavanim članovima porodice:

 • srodstvo s poreskim obveznikom;
 • JMBG izdržavanog člana porodice;
 • ime, ime jednog roditelja i prezime izdržavanog člana porodice.

Broj izdržavanih članova porodice

Propisani obrazac PPDG-2R u papirnoj formi ima svega četiri polja predviđena za upisivanje podataka o izdržavanim članovima porodice, dok isti obrazac u elektronskoj formi ima mogućnost upisa čak 20 izdržavanih članova porodice.

Shodno ovome, obveznici koji imaju više od četiri izdržavana člana porodice imaju mogućnost da prijavu podnesu u elektronskoj formi. Druga mogućnost je da uz obrazac u papirnoj formi prilože poseban spisak sa podacima o izdržavanim članovima porodice.

Dokazivanje statusa izdržavanog člana porodice

Zakon o porezu na dohodak građana, u članu 92. nije propisao obavezu podnošenja dokaza i sl. Već samo poreske prijave. Pravilnik o poreskoj prijavi, međutim, propisuje  da Deo 4 poreske prijave podrazumeva popis priloženih dokaza tj. spisak priložene dokumentacije od značaja za obračun poreza. I pored ovoga, nigde nije navedeno o kojim dokazima je reč što implicira da poreski obveznik nije u obavezi da dostavi ispod navedene dokaze ali je, u slučaju da ih poreski organ naknadno zatraži, dobro da ih obveznik poseduje.

Kao dokazi u praksi služe sledeća dokumenta:

 • za maloletno izdržavano dete ili usvojenika, priložiti izvod iz matične knjige rođenih ili akt o usvojenju usvojenika;
 • za izdržavano dete ili usvojenika na redovnom školovanju ili u slučaju da je nezaposlen, priložiti potvrdu škole / fakulteta da je izdržavamo dete / usvojenik redovan učenik / student.
 • za izdržavano nezaposleno dete / usvojenika, podneti uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da se izdržavano lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica pri NSZ.
 • ukoliko je izdržavano lice unuk/a poreskog obveznika, prilaže se overena izjava da unuk/a živi u domaćinstvu poreskog obveznika te da ga ne izdržavaju njegovi roditelji. Ova izjava ne sprečava poreski organ da utvrdi suprotno, kao i kod svih dokaza, ako posumnja u istinitost ove izjave.
 • za izdržavanog člana porodice koji je supružnik/supruga poreskog obveznika, dostavlja se izvod iz matične knjige venčanih, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje da se supružnik/supruga nalazi na evidenciji nezaposlenih lica pri NSZ ili overenu izjavu da supruga/supružnik nema druge prihode te da nije u radnom odnosu.
 • za izdržavano lice – roditelja poreskog obveznika, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih, potvrda da roditelj nema druge prihode, da nije zaposlen da nije penzioner i sl. kao i overenu izjavu da poreski obveznik izdržava roditelja.
 • za izdržavamo lice koje je usvojilac poreskog obveznika, priložiti akt nadležnog organa o usvojenju, dokaz da usvojilac nema druge prihode, da nije zaposlen, da nije penzioner i sl. kao i overenu izjavu da poreski obveznik izdržava svog usvojioca.