Sve o godišnjem porezu na dohodak građana

Ko su rezidenti a ko nerezidenti Republike Srbije

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (član 7. stav 1. tačka 1. i 2.), rezident Republike Srbije je fizičko lice koje:

  • na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;
  • na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili završava u odnosnoj poreskoj godini (poreska godina se poklapa sa kalendarskom godinom).

Prenosimo deo Zakona o porezu na dohodak građana (član 7. i 8.):

Rezident

Član 7.

Obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u drugoj državi. Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje: 1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili 2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Za određivanje boravka na teritoriji Republike iz stava 2. tačka 2) ovog člana, punim danom boravka u Republici smatraće se i boravak u delu dana, u bilo kom periodu između 00 i 24 časa, osim dela dana koji fizičko lice provede u tranzitu kroz Republiku. Fizičko lice koje u određenoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike i koje u njoj ne ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana, neće se smatrati rezidentom Republike za tu poresku godinu. Fizičko lice koje nije bilo rezident u godini koja prethodi godini dolaska u Republiku, neće se smatrati rezidentom za period pre dana kada je ono prvi put ušlo na teritoriju Republike, pod uslovom da u periodu godine koji prethodi danu prvog ulaska na teritoriju Republike ne ispunjava uslov da se smatra rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana. Fizičko lice koje nije rezident u godini koja sledi godini u kojoj je ono konačno napustilo Republiku neće se smatrati rezidentom za period godine koji sledi danu konačnog napuštanja teritorije Republike pod uslovom da se u tom periodu ne može smatrati rezidentom Republike po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana. Fizičko lice koje u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike zna da će ispuniti uslove iz stava 2. tač. 1) ili 2) ovog člana, smatraće se rezidentom počev od momenta kada je prvi put ušlo na teritoriju Republike. Nezavisno od uslova predviđenih u stavu 2. ovog člana, rezident Republike je i fizičko lice koje je iz Republike upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno obavljanja poslova za Republiku u međunarodnim organizacijama, u periodu obavljanja delatnosti
u tom ili bilo kom drugom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno međunarodnoj organizaciji.

Nerezident

Član 8.

Obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident (u daljem tekstu: nerezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.


CEO ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Šta još čini rezidentnost…

Rezident može biti i pravno lice koje je registrovano u domicilnoj državi.

Kriterijum za određivanje rezidentnosti je prostor, a ne državljanstvo. Rezidenti su sva fizička i pravna lica sa stalnim boravkom u određenoj zemlji, bez obzira na državljanstvo.

Rezidentnost se precizira zakonom, i taksativno se određuju njihova prava i obaveze. Rezidenti podležu poreskim obavezama, poreskoj kontoli, deviznoj kontoli, kao i ostalim oblicima zakonske regulative.

Posebno naglašavamo važnost pravilnog određivanja rezidentnosti fizičkih i pravnih lica, jer je to osnova za ispravno sprovođenje zakona.

Nerezidenti kao obveznici godišnjeg poreza na dohodak

Shodno Zakonu, nerezidenti su fizička lica koja ostvaruju dohodak na teritoriji R. Srbije a ne ispunjavaju iznad navedene uslove da budu rezidenti.

Prema odredbama čl. 96. stav 1. do 3. Zakona, obveznik, nerezident, podnosi poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje ostvaruje, za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku.

Poreska prijava se podnosi filijali Poreske uprave na čijoj teritoriji je obveznik ostvario prihode, odnosno prema mestu boravišta obveznika.