Sve o godišnjem porezu na dohodak građana

Kaznene odredbe u slučaju nepodnošenja poreske prijave i/ili neplaćanja poreza

Odgovornost i sankcije za nepodnošenje poreske prijave ili neplaćanje poreza

Odgovornost poreskog obveznika u slučaju da ne podnese poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana, u slučaju da poresku prijavu podnese neblagovremeno ili, pak, ne plati porez, deli se na prekršajnu i krivičnu:

Prekršajna odgovornost

Prekršajna odgovornost fizičkog lica (lica koje nije preduzetnik), shodno članu 180 stav 1., tačka 6. ZPPPA, povlači za sobom novčane kazne u rasponu od 15.000 do 150.000 RSD, ako Poreskoj upravi ne podnese prijavu, ne podnese prijavu u zakonskom ili u dodatnom roku, čak i ako je podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netačne podatke, a ne ispravi ih u propisanom roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza od značaja za utvrđivanje poreza.

Osim iznad navedenog, stav 2. istog člana Zakona kazuje da, ukoliko poreski obveznik ne plati godišnji porez na dohodak građana koji je P.U. utvrdila rešenjem, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđeno poreza, a ne manje od 5.000 RSD.
Nadalje, ukoliko obveznik plaćanja ovog poreza ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava ima ovlašćenje da na osnovu podataka kojima raspolaže (podaci iz obrasca PP OPO i drugih podataka), pozove poreskog obveznika da učestvuje u postupku i rešenjem utvrdi godišnji porez na dohodak građana.

Krivična odgovornost

Ukoliko je iznos utvrđenog godišnjeg poreza na dohodak građana na napred navedene načine veći od 150 000 dinara, iz člana 229 krivičnog zakonika.
Shodno krivičnom zakoniku, član 229., postoji mogućnost da Poreska uprava protiv poreskog obveznika nadležnom javnom tužilaštvu podnese krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je učinjeno krivično delo poreske utaje.

Dakle, poreski obveznik koji, u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, da lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 150.000,00 RSD, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom. Ako iznos navedene obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 1.500.000,00 RSD, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom, a ako iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 7.500.000,00 RSD, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.