×

KAKO DA PREDATE PORESKU PRIJAVU

1 KONTAKTIRAJTE NAS
2 ZAKAŽITE SASTANAK
3 SASTAVIMO I PREDAJMO PORESKU PRIJAVU

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri utvrđivanju poreske osnovice ili sastavljanju poreske prijave, slobodno nam se obratite.

RADNO VREME:

Pon-pet 8:00 - 15:00
Subotom - 9:00 - 14:00
Nedeljom ne radimo.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 430–00–165/2014–04 od 10. 7. 2014. god.
Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja ovim porezom nije ni razlika između prodajne i nabavne cene koju fizičko lice ostvari prenosom uz naknadu udela u pravnom licu. Međutim, predmetna razlika između prodajne i nabavne cene predstavlja prihod fizičkog lica koji je predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon).

TOP