Sve o godišnjem porezu na dohodak građana

<>


baner-skola-knjigovodstva

ŠKOLA KNJIGOVODSTVA I PREDUZETNIŠTVA

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


Kurs knjigovodstva

Koji prihodi ne predstavljaju dohodak za oporezivanje godišnjim porezom

Mišljenje Ministarstva finansija broj 430–00–165/2014–04 od 10. 7. 2014. god. Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja ovim porezom nije ni razlika između prodajne i nabavne cene koju fizičko lice ostvari…

Oporezivanje prihoda koje ostvari fizičko lice kao naknadu štete zbog izgubljene zarade

Prihod koji fizičko lice ostvari u vidu naknade štete koja se isplaćuje zaposlenom u visini izgubljene zarade za slučaj nezakonitog prestanka radnog odnosa i vraćanja zaposlenog na rad, predmet je oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana ukoliko samo po tom osnovu, odnosno zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji se uračunavaju u osnovicu godišnjeg poreza…

Šta kada je obveznik godišnjeg poreza na dohodak nerezident?

Nerezident je svako fizičko lice koje ostvaruje dohodak u Republici Srbiji a ne ispunjava uslove da bude rezident. Poreski obveznik – nerezident je u obavezi da podnese poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje je ostvario a za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku. Poresku prijavu nerezident podnosi filijali Poreske uprave na čijoj teritoriji…

Lični odbici za izdržavane članove porodice (-15%)

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke po osnovu kojih se umanjuje dohodak za oporezivanje, najviše do 50%, za sebe i izdržavane članove svoje porodice. Ko se sve smatra članom porodice Članu 10. stav 1. Zakona kaže sledeće: Izdržavani članovi porodice Član 10. Izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju…

Utvrđivanje i naplata godišnjeg poreza na dohodak građana

Prema odredbi člana 109. Zakona, godišnji porez na dohodak građana utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ (prema prebivalištu poreskog obveznika), i to na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su značajni za utvrđivanje poreske obaveze. Treba imati u vidu to da prema članu 55. Stav 2. Zakona o poreskom postupku i…

Kaznene odredbe u slučaju nepodnošenja poreske prijave i/ili neplaćanja poreza

Odgovornost i sankcije za nepodnošenje poreske prijave ili neplaćanje poreza Odgovornost poreskog obveznika u slučaju da ne podnese poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana, u slučaju da poresku prijavu podnese neblagovremeno ili, pak, ne plati porez, deli se na prekršajnu i krivičnu: Prekršajna odgovornost Prekršajna odgovornost fizičkog lica (lica koje nije preduzetnik),…

Ko su rezidenti a ko nerezidenti Republike Srbije

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (član 7. stav 1. tačka 1. i 2.), rezident Republike Srbije je fizičko lice koje: na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili…

Šta je poreski punomoćnik?

Poreski punomoćnik je lice koje, umesto vas ima pravo da  vrši obračun i podnošenje poreske prijave u slučaju da iz bilo kog razloga ne možete ili ne želite ovo da uradite sami. Npr. prezauzeti ste, trenutno niste u zemlji i sl. Kod elektronskog podnošenja poreske prijave (PPDG-2R), podnosilac prijave može biti poreski obveznik ili poreski…